Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

TÖR liidese seadistamine

RSS
TÖR liidese kasutamise eelduseks on Persona V3 leping, kus on ära märgitud, et Fujitsu tohib saata Personast teie asutuse töötajate andmeid TÖR-i.


Selleks, et Persona saaks saata TöRi andmeid on vaja täita punktid:

1. Maksu- ja Tolliamet’i kasutaja (juriidiline isik) peab andma e-maksuametis volituse Fujitsu Estonia AS’ile (reg.nr: 10239452) TöR masin-masin liidestuse kaudu andmete saatmiseks. Tööd võimaldava isiku esindaja saab volitusi anda e-maksuametis/e-tollis, sisenedes ärikliendina ning valides „Leping ja seaded“ rubriigis „Volituste administreerimine“. Juhendid volituse andmiseks leiate EMTA veebilehelt: https://www.emta.ee/ariklient/e-teenused-koolitused/e-teenuste-kasutamine/paasuoiguste-andmine Kui volituse andmise juures tekib küsimusi, siis palun pöörduge Maksu-ja Tolliameti poole.

2. Personas tööga seotud muudatusi tegeval kasutajal peavad olema samuti EMTA keskkonnas andmete muutmise ja lisamise õigused, et Persona saaks tema tehtud muudatused TÖR-i saata. Seadistamisel saate abi EMTA kasutajatoelt.

3. EMTA TÖR kasutajatoe telefonilt 8800815 saate soovi korral abi punkti 1 ja 2 teostamiseks. Samalt telefonilt saate soovi korral üle küsida, kas olete kõik õigesti seadistanud.

4. Persona struktuuris peab olema sisestatud oma asutuse registrikood
 • Kui teil on Personas mitu registrikoodiga asutust, siis tuleb sellest teavitada kasutajatuge, et kasutajatugi saaks teha mõlema asutuse juures registrikoodi sisestamise nähtavaks (kui veel ei ole näha).
  Lisaks peate kindlasti seadete all lehel "Kasutajad" oma kasutaja lahti võtma nupu "Muuda" abil ja eemaldama märke kõige ülemise üksuse eest ning tegema märked ainult ettevõttete nimede ette ning salvestama muudatuse.

Image

5. Lehel "Struktuur" peab olema ametikohtadele sisestatud AK nimetus ja erandliku aadressiga ametikoha korral ka aadressi andmed. Selleks liikuge Personas järgmiselt:
 • avage leht "Struktuur"
 • vajutage ametikoha nimetuse peal
 • vajutage „Muuda“
 • vajutage „AK nimetus“ rea lõpus olevale lingile "Vali"
 • otsige üles teie asutuse ametinimetusele vastav ametinimetus
 • vajutage nimetuse peal
 • kui kogu asutuse töötajatel on sama töökoha aadress, siis piisab sellest, kui te märgite töökoha aadressi lehel "Struktuur" asutuse nime juurde. Kui erinevatel osakondadel on erinev aadress, siis piisab, kui märgite aadressi osakonna andmete juurde. Kui teie asutuse töötajatel on erinevad töökoha aadressid, siis tuleb iga ametikoha juures ära täita ka lahter "Aadressi andmed".
 • vajutage Salvestage.

Image

6. Persona kasutaja, kes saadab andmeid (ehk sisseloginud kasutaja, kes registreerib töötajaid), peab olema EMTA’s kirjas kas raamatupidajana või TöRi õigusega isikuna.

7. Persona saadab andmeid Maksu- ja Tolliametisse juhul, kui programmis on TöR liides aktiveeritud. (Aktiveerimine: Seaded> Asutuse seaded > Tör liidestus aktiveeritud JAH/EI). Kui seadete all puudub võimalus TöR’i aktiveerida, siis tuleb pöörduda Persona kasutajatoe poole.
Image

Kui TÖR on sisse lülitatud, tuleb vajutada lingile "Seo töötajate andmed töötajate registriga". Persona seob kõik hetkel kehtivad ametikohad TöR-iga (hetkel kehtiva ametikoha juurde lehel "Töö" peab tekkima „TÖR id“).
Image

Kui TöR on sisselülitatud, siis kuvatakse töötaja isikuandmete vormile väli „Andmed saadetakse TöR’i“.
Image

Töö vormile kuvatakse uus väli „TöR Id“ ja uus valik „TöR liik“. „TöR Id“ väli täidetakse automaatselt.
Image

NB! Töösuhte peatamine ja lõpetamine tuleb TÖRi kanda 10 päeva jooksul.
 • Peatamisi saab olla korraga üks kehtiv või tulevikus. Uut peatamist ei saa TÖR-i lisada enne, kui vana peatamine on lõppenud, näiteks vanemapuhkust ei saa lisada enne emapuhkuse lõppu.

Töötajate registrisse saadetakse andmeid järgmistel juhtudel:
 1. Töötaja tööle asumisel. Isiku ametikohale lisamisel saadab Persona andmed TÖRi ja saab sealt vastu TÖR ID ning lisab selle ametikoha andmete juurde.
 2. Töösuhte kustutamisel, millel on küljes TöR Id saadetakse teade töösuhte tühistamise kohta.
 3. Lõpetamise puhul, kui TöR Id on töösuhtel küljes, siis saadetakse lõpetamise kohta ka teavitus TöRi.
 4. Muutmine - kui ei ole TöR id-d küljes ning kõik vajalikud väljad TöRi saatmiseks on küljes.
 5. Peatumiste korral (ajateenistus, tasustamata puhkus, lapsehoolduspuhkus).
 6. NB! Kui VÕS leping muutub töölepinguliseks, siis tuleb VÕS lepingule lisada lepingu lõppedes märge "Töötaja lahkub asutusest". Kui teha üleviimisega, siis jätab TÖR kehtima vana tööseose. Lepingu tüüpi sellega TÖRis ei muudeta ja jääb vana TÖR ID. Üleviimise puhul muudetakse TÖRis vaid kuupäeva ja ametikohta, muud asjad jäävad samaks.

Koormuse andmed saadetakse TÖR-i.


Kui õiguste või apsaka tõttu tekkis tõrge andmete TÖR-i saatmisega, siis hiljem on võimalik andmed TÖR-i saata Persona seadete all asutuse seadete lehel TÖR seadistuste juures vajutada lingile „Seo töötajate andmed töötajate registriga“ (rida tuleb nupu "Muuda abil lahti võtta").



Kui andmeid ei lähe TÖR-i kontrollige järgmist:
 1. Kas Personas isikut ametikohale paneval isikul on EMTA-s antud õigus töötajate andmeid TÖR-i saata? Õiguste olemasolu kohta saate küsida infot TÖR kasutajatoest telefonil 8800815
 2. Kas teie asutuse registrikoodiga ettevõtte EMTA lehel on antud volitus Fujitsu Estonia AS’ile (reg.nr: 10239452) TöR masin-masin liidestuse kaudu andmete saatmiseksTÖR-i? Õiguste olemasolu kohta saate küsida infot TÖR kasutajatoest telefonil 8800815
 3. Kas lisasite tööd alustavale isikule kohe nii töö alguse- kui lõpukuupäeva? Sellisel juhul ei jõua Persona alustamise andmeid TÖRi saata ning TÖRi töösuhte kirjet ei teki. Alguskuupäeva ja lõpukuupäeva lisamise vahele peab tekkima üks Salvestamise hetk, kus Persona saab TÖRist vastuseks TÖR ID ning siis on võimalik Ametikohalt vabastamise lingiga lisada ka töösuhte lõpetamise detailid.
 4. Kas Personas töötaja Töö andmete juures on TÖR-ID?
  • Kui ei ole ühel isikul, siis sisestage käsitsi. Kui ei ole enamikul, siis vajutage lehel Seaded > Asutuse seaded > TÖR liidestus aktiveeritud > Muuda > Seo töötajate andmed töötajate registriga.
  • Kui te olete töötaja tööle võtmisel andmed TÖR-i käsitsi lisanud, siis need andmed Personasse automaatselt ei jõua. Selleks, et Persona oskaks töötaja lahkumisel andmeid TÖR-i saata, tuleb EMTAs olev TÖR ID Personasse ametikoha andmete juurde käsitsi sisestada.
 5. Kas Personas lehel "Isikuandmed" on märge "Andmeid saadetakse TÖR-i?
  • Kui märget ei ole, siis andmeid TÖR-i ei saadeta.
 6. Kas Personas lehel "Struktuur" on töökoha andmete juurde märgitud AK nimetus?
  • Kui ei ole, siis sisestage.
 7. Kas Personas lehel "Struktuur" on asutuse andmete juurde märgitud "Aadressi andmed" või on kuvatud aadress struktuurist?
  • Kui kõikidel ettevõtte töötajatel on sama aadress, siis piisab sellest, kui te lehel "Struktuur" sisestate aadressi ettevõtte andmete juurde lahtrisse "Aadressi andmed".
  • Kui osakondadel on aadressid erinevad, siis piisab sellest, kui te lehel "Struktuur" iga osakonna andmete juures ära täidate lahtri "Aadressi andmed".
  • Kui mõnel töötajal on ettevõtte või osakonna aadressist erinev aadress, siis tuleb lehel "Struktuur" ametikoha andmete juures ära täita lahter "Aadressi andmed".
 8. Kas isikul on Personas lehel "Töö" ametikohal töösuhte tüübiks "Põhiametikoht"?`
  • Kui teil on sealt valitud asendamine, siis andmed TÖR-i ei lähe.

Kui andmed läksid TÖR-i teisiti:
 • Ühe isiku viisin ühelt ametikohalt teisele ja TÖR-is on 1 töötamise rida. Teise isiku viisin üle ja temal on 2. Miks?
  • 2 rida TÖR-i (kehtiv ja tulevikus) tekib isiku üleviimisel siis, kui isiku eelmise ametikoha juures puudus TÖR ID. Kui töötamine registreeritakse EMTA lehel käsitsi, siis tuleb Personas ametikoha juurde sisestada TÖR ID käsitsi, sest EMTA-sse andmete sisestamisel see info Personasse ei jõua. Küll aga saadab Persona andmeid EMTA-sse töötaja tööle vormistamisel, lahkumisel ja veel mõnel juhul. Aruanne „Tööl olevad isikud“ sisaldab TÖR ID veergu. Selle aruande abil saate vajadusel vaadata, kas töötajate kõikidel hetkel kehtivatel ametikohtadel on TÖR ID olemas (kuupäeva vahemiku filtrisse saate panna alguseks ja lõpuks näiteks tänase kuupäeva). Kui mõnel on puudu, siis tuleks see number EMTA lehelt võtta ja Personasse TÖR ID lahtrisse sisestada, et töö andmete muutmisel edaspidi kõik andmed korrektselt TÖR-i läheksid.

Kui te soovite, et Persona isiku andmeid TÖR-i ei saadaks, siis
 • tuleb TÖR linnuke lehelt "Isikuandmed" eemaldada ja seejärel teha muudatused või sisestused.


Saadab TÖR-i aga ei tohiks saata
 • Peatumise liigi "Reservõppekogunemine" korral on oluline, et sellel oleks püsiandmetes kindlasti koodiks "ReservOppeKogunemine". Kui teil on puhkuse liigi menüüs mitu reservõppekogunemist, siis pange vanale liigile püsiandmetes märge "Peida valikutest", et edaspidi eksitust ei tekiks. Seaded > Püsiandmed > Puhkuste ja töökatkestuste liigid


Kui tegemist on kontserniga, siis
 • kõikide asutuste nägemise õigusega kasutajal tuleb eemaldada kasutajaõiguste alt ära ülemüksuse nägemuse õigus ning seejärel vajutada asutuste seadete lehel uuesti "Seo töötajate andmed töötajate registriga".



TÖR veateated ja lahendused:

 • Kande isik ei ole lubatud esineda
  • see teade tekib siis, kui Personasse ametikoha andmeid sisestaval isikul ei ole EMTA lehel õigusid andmeid TÖR-i saata. Õiguste olemasolu kohta saate küsida infot TÖR kasutajatoest telefonil 8800815.
  • samuti tekib see teade, kui eelmise ametikoha juurde on sisestatud lõpetamise alus, millel puudub EMTA kood.

 • Puudub õigus kande muutmiseks
  Palun kontrollige EMTA-st järele, kas teie isikul on õigus töötajate andmeid TÖR-is registreerida ja kas teie ettevõte on andnud Fujitsule õiguse Personast andmete TÖR-i edastamiseks masin-masin liidese kaudu.

 • T või M kande puhul ei leita eelnevalt registreeritud kannet TÖR ID lausel
  Palun kontrollige, et Personas oleks eelneval ametikohal TÖR ID küljes



MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Töötaja töötas töövõtulepinguga. Viisime ta üleviimise funktsiooni abil teisele ametikohale. TÖRis on näha, et töötamist on muudetud ja kandele on ilmunud töölepingu number, aga töötamise liik ei ole muutunud.
  Kui töötamise liik muutub, peaks toimingu tegema läbi „Ametikohalt vabastamine“ toimingu. Nii tekitatakse uus tööseos ning vana lõpetatakse.

Tagasi / Avaleht