Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Struktuuri loomisel on oluline jälgida, et üksused ja ametikohad on loodud kuupäevaliselt loogilises järjestuses.

Kui ametikoha juures AK nimetus ei salvestu, siis tuleb veenduda, et ametikoha alguskuupäev ei oleks varasem üksuse loomise kuupäevast.

Kui töötaja lahkub asutusest, siis jääb ametikoht struktuuri alles. Soovi korral võite
 • selle ametikoha struktuurist likvideerida töötaja asutusest lahkumise kuupäeva seisuga
 • jätta ametikoha struktuuri alles ja panna samale ametikohale tööle järgmise töötaja

Ametikohti struktuurist nupu "Kustuta" abil kustutada ei saa, kui ametikohal on mõni isik töötanud. Persona annab teate "tookohad.delete-tookoht.tookoht.toosuhted.exist". Need ametikohad saab struktuurist eemaldada lingi "Ametikoha likvideerimine" abil. Ametikohta saab likvideerida töötaja lahkumise kuupäeva seisuga ja sellele järgnevate kuupäevadega.NB! Struktuuripuud näidatakse tänase kuupäeva seisuga.
 • Tulevikku jääva alguskuupäevaga ametikohti ja osakondi lehel "Struktuur" ei näidata enne, kui see kuupäev on kätte jõudnud.
 • Lehel "Struktuur" ei näidata ametikohti, mille likvideerimise kuupäev on minevikus.
 • Tehke märge "Näita likvideeritud üksuseid", kui soovite näha minevikku jääva likvideerimiskuupäevaga üksuseid.
 • Lehel "Struktuur" ei kuvata töötajat, kelle töösuhe algab tulevikus (töötajat hakatakse kuvama, kui see kuupäev on kätte jõudnud) ja töötajat, kelle töösuhe lõppes enne tänast kuupäeva.

Struktuuris olevate ikoonide tähendused

Image

Ametikoha nimetuse ees olevate ikoonide tähendused
Image

Töötaja nime ees olevate ikoonide tähendused
Image

Näide struktuurist:

Image
Kõige olulisem on koormus lehel „Töö“ ametikoha andmete juures. See mõjutab normiarvestust ja tasusid.

Eraettevõtted üldiselt ei pea lehel „Struktuur“ hoidma koormuse andmeid kooskõlas lehel „Töö“ näidatava koormusega, kui ettevõttel endal seda vaja ei ole. Ainult aruande „Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad“ seisukohast on vaja teada, et aruanne näitab vaba ametikohana kõiki lehel „Struktuur“ olevaid ametikohti, millel ei tööta kedagi. Osalise koormusega vabade ametikohtadena näitab aruanne lehel „Struktuur“ olevaid osalise koormusega ametikohti, millel ei tööta kedagi.

Lihtsalt taustainfoks. Persona esimene versioon loodi riigihankena riigi tellimusel. Riigiasutuste jaoks oli väga oluline pidada arvet kinnitatud koosseisu ja tegeliku ehk tänaseks värvatud koosseisu üle. Kui kinnitatud koosseis nägi ette 10 koormusega 1 peaspetsialisti ametikohta ja tegelikult töötas nendel 11 peaspetsialisti kogukoormusega 9, siis oli teada, et koormuse 1 jagu saavad nad veel inimesi tööle võtta ja vastavalt kuvati siis seda infot ka välisveebi vabade ametikohtade alla. Lehel „Struktuur“ ametikohtade juurde märgitav koormus aitas riigiasutustel ära märkida kinnitatud koosseisu lubatud koormust. Tegeliku koosseisu arvestas Persona välja vastavalt lehel „Töö“ näidatavale koormusele. Aruanne „Struktuur“ annabki veerus „Vaba koormus“ ülevaate, kui suur on vaba koormus kinnitatud koosseisu mõttes ehk kui suure koormuse ulatuses tohib veel töötajaid tööle võtta.

Ametikoha andmed:
 • Aadressi andmed - TÖR-i saadetav ametikoha aadress
 • AK nimetus - ametikoha nimetus TÖR-is.
 • ISCO ametinimetus - ametikohtade valik ilmub nähtavale siis, kui Personas on vastav seadistus kasutajatoe poolt sisse lülitatud.
 • Täiskoormuse nädalatunnid - kui lahtrisse "Täiskoormuse nädalatunnid" sisestada 40, siis lehel "Töö" töötajat ametikohale pannes pakub Persona töötajale vaikimisi koormuseks 1 ja nädala töötundide arvuks 40. Kui lahtrisse "Täiskoormuse nädalatunnid" sisestada 35, siis lehel "Töö" töötajat ametikohale pannes pakub Persona vaikimisi töötajale koormuseks 1 ja nädala töötundide arvuks 35. Isiku koormust muutes leiab Persona osaajaga töötaja nädala töötundide arvu lahtrisse "Täiskoormuse nädalatunnid" sisestatud tundide alusel. Sarnaselt leiab Persona töötaja nädalatundide vähendamisel õige koormuse lahtrisse "Täiskoormuse nädalatunnid" sisestatud tundide alusel. Kui lahtrisse "Täiskoormuse nädalatunnid" sisestust tehtud ei ole, siis vaikimisi arvestab Persona täiskoormuse nädalatundideks 40.
 • Ametikoha profiil - määrab ära, kuidas antud ametikohal töötavatel inimestel puhkus arvestatakse (sh inimestel, kes on kunagi sellel ametikohal töötanud).Üksuse andmed:
 • Palgateatise kontakt e-post - antud lahtrisse sisestatud e-maili kuvatakse palgateatise lõpus, et töötaja teaks, millisele e-mailile tuleks kirjutada palgateatist puudutavate küsimuste korral.
 • Senine aadress - see on väli, mis oli Personas aadressi sisestamiseks mõeldud enne aadressi klassifikaatori (lahtri "Aadressi andmed") kasutusele võtmist. Täna seda välja enam ei kasutata, kuna TÖR eeldab andmeid klassifikaatorist. Kui välja "Aadressi andmed" sisestus teha ja andmed salvestada, siis välja "Senine aadress" ei kuvata.

Seotud teemad

Struktuur - osakondade ja asutuste lisamine

Struktuur - ametikohtade lisamine

Struktuur- kuidas toimida veaolukorras?

Struktuurimuudatuse teostamine

Personaga töö alustamine

Töö
Tagasi / Personali sisukorda