Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Töötajad > vajuta isiku nimel > Puhkus


Paneelile "Puhkused ja töökatkestused" sisestatakse puhkused, mille isik on ära puhanud / välja võtnud. Antud paneelile sisestatud puhkused arvatakse maha saadaolevate puhkuste paneelilt.

Paneelil "Saadaolevad puhkused" näidatakse puhkusi, mis isikul on saada. Saadaolevatest puhkustest arvestatakse maha ainult paneelile "Puhkused ja töökatkestused" sisestatud puhkused. Saadaolevatest puhkustest ei arvutata maha puhkuseplaani sisestatud planeeritud puhkuseid. Persona pakub isikule saadaolevaid puhkusi ametikohale märgitud profiili alusel.

Paneelil "Puhkusetaotlused" näidatakse puhkusetaotlusi, mille töötajad on iseteenindusmooduli kaudu sisestanud.Väljavõetud puhkuse sisestamine

Saadaolevad puhkused

Saadaolevad puhkused - kuidas saada õigeks?

MIDA VEEL TÄHELE PANNA?NB! Persona kasutuselevõtmisel ärge muutke paneelil "Saadaolevad puhkused" käesoleva aasta ja tuleviku puhkuse jääki, kuna sellisel juhul ei oska Persona isiku lahkumisel tema puhkusi lahkumise suhtes proportsionaalselt arvutada. Samuti ei too siis aruanne "Puhkusekohustused" välja puhkuse jääki iga kuu lõpu seisuga korrektselt välja, kuna Persona ei oska muudetud ridasid proportsionaalselt töötatud ajale arvestada.

Avalehele saate lisada lähenevate puhkuste meeldetuletuse, kui liigute Personas järgmiselt: Seaded > paneel "Avalehe meeldetuletused" > Lisa uus.

Iseteenindusmooduli kaudu märkuste lahtrisse sisestatud laste andmed on võimalik välja võtta aruandega "Puhkused ja töökatkestused" • Põhipuhkus - isiku ametikohal peab olema põhipuhkust võimaldav profiil.

 • Kollektiivpuhkus - vastavat puhkust saab kollektiivile sisestada töötaja, kellele on antud selleks "rolli" juures vastav õigus. Puhkuse sisestamine toimub Puhkusetaotlused TABilt. Täpsustav juhend on loomisel.

 • Lapsepuhkus 10 - isikule peab olema lehel "Isikuandmed" sisestatud laps/lapsed vanuses, mis annab lapsevanemale õiguse lapsepuhkuse päevadele. Persona kontrollib lapse/laste sünnikuupäeva. Üksikvanemal on võimalik taotleda puhkust 20 päeva eest.

 • Isapuhkus - isikule peavad olema lehel "Isikuandmed" sisestatud lapse andmed. Kui lapse sünniaeg ei ole teada, siis sisestage eeldatav sünniaeg, kuni selgub õige sünniaeg. Märkuste lahtrisse saate sisestada kommentaari, et sünniaeg ei ole õige ja see tuleb uuendada, kui täpsed andmed on teada. Persona isapuhkuse sisestamisel perioodi ei näita. Isapuhkuse liik tekib vaid meessoost isikutele. Kui Töötaja on Personasse sisestatud ilma isikukoodita, on vajalik märkida sünnipäeva juures ära ka töötaja sugu. Ilma soo mummuta Isapuhkuse liiki Töötajale ei teki. Isikukoodi olemasolu korral on "Sugu" juba automaatselt täidetud. Mitme kuni 3 aastase lapse puhul tuleb isapuhkuse päevade arv saadaolevates puhkustes käsitsi juurde märkida.

 • Õppepuhkus - isikule peab olema lehel "Haridus ja oskused" sisestatud hariduskäik, millel on märkeruut "Õpilane" täidetud. Isikul peab lehel "Töö" olema töösuhte tüübiks "Põhiametikoht". Automaatika on õppepuhkusel järgmine: 20 päeva arvutatakse keskmise tasu alusel ja 10 päeva on tasustamata. Aruandes "Tööajatabel" näidatakse tasustamata õppepuhkuseid veergu ÕT.

 • Õppepuhkus kooli lõpetamiseks - isikule peab olema lehel "Haridus ja oskused" sisestatud hariduskäik, millel on märkeruut "Õpilane" täidetud ja sisestatud peab olema lõpetamise aasta. Isikul peab lehel "Töö" olema töösuhte tüübiks "Põhiametikoht".

 • Töövõimetuspuhkus - isikule peab olema lehel "Pension" sisestatud kehtiv töövõimetuspension. Tagantjärgi sisestatud töövõimetuspuhkuse juurde tuleks lisada ka periood, mille eest seda kasutatakse, näiteks kui aastal 2023 kasutab töötaja puhkusepäevi perioodi 01.01.2022 - 31.12.2022 eest. Kui töövõimetuspuhkuse juurde on sisestatud periood, näidatakse seda perioodi ka aruandes "Tasu hüvitamine riigieelarvest".

 • Lisapuhkus staaži eest - profiil peab lubama lisapuhkust. Paneelil "Saadaolevad puhkused" kuvatakse staažiaastaid ja selle eest teenitud lisapuhkusepäevi perioodi lõppkuupäeva seisuga.

 • Puudega lapse puhkus - isikule peab olema lehele "Isikuandmed" paneelile "Perekond" sisestatud lapse sünnikuupäev, tehtud märge "Puudega laps" ja sisestatud puude alguskuupäev lahtrisse "Alates".

 • Tervisepäev või tervisepuhkus - Persona neid puhkuseid saadaolevate puhkuste paneelil ei paku. Kui on vaja, et Persona arvestaks tervisepäeva kui tööpäeva, siis tuleb püsiandmetes luua uus puhkuse liik ja valida sellele koodiks VabaPaev. Taolisel juhul ei arvesta Persona neid päevi 6 kuu tasude arvutuses kui puhkusepäevi vaid arvestab neid kui tööpäevi. Kui kasutada aga tervisepuhkust koodiga "Tervisepuhkus", siis tuleb antud puhkusetasu lehel "Puhkusetasud" välja arvutada ja lehele panna, töötasu on puhkuse võrra väiksem ja puhatud päevi kajastatakse 6 kuu tasude arvestuses kui puhatud päevi.

 • Tasustatud vaba aeg (keskmise töötasu alusel) - abiellumise, lähedase kaotuse ja laste 01.09 aktuste päeva korral saab kasutada vaba päeva koodiga puhkuseliiki (teie poolt valitud nimetus; kood: VabaPaev; arvestusviis: ei tasustata). Persona arvestab puhkusel oldud aja eest töötasu lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Palk" märgitud tasu järgi. Lehel "Töögraafik" peaks taolisel juhul puhkuse juurde märkima tasustamisele minevad tunnid. Tunnid märgitakse lahtrisse, kuhu tavapäraselt sisestatakse normivähendus, kuid antud puhkuse liigi puhul näidatakse neid tunde töötatud tundidena. Nii töötab tundide arvestus edasi, töötaja ise on sel ajal ära.

 • Persona oskab automaatselt isikule pakkuda ka mitut lisapuhkust (N: lisapuhkus staaži eest ja talvepuhkus), kuid mõlemal peab olema siis aegumine 2 aasta möödumisel või mõlemal aegumine samal aastal (ei ole võimalik seadistada ühele ühe aastast aegumist ja teisele kahe aastast aegumist). Lisaks sellele on oluline, et kui varem on kasutusel olnud näiteks staažipõhine lisapuhkuse süsteem ja nüüd soovitakse rakendada talvepuhkuse süsteemi, siis selleks, et Persona ei hakkaks pakkuma talvepuhkust tagantjärele kõikide aastate eest tööle asumise ajast kuni tänaseni, tuleb Personas ära märkida, mis kuupäevast alates uus lisapuhkuse süsteem lisapuhkuseid pakkuma hakkab. Sisestatud aasta rakendub aga ka varasemalt kasutuses olnud staažilisapuhkuse arvestusele. Taoliselt võivad ära kaduda näiteks lapsehoolduspuhkusel olnud töötajate varasematel aastatel üles jäänud staažipuhkused, kuna ka neid hakatakse arvestama alates samast aastast, mis uut talvepuhkust.

 • Kui te lisate puhkuse paneelile "Saadaolevad puhkused" või muudate paneelil "Saadaolevad puhkused" puhkuse andmeid selliselt, et puhkuse jäägi rida on roheline, siis te peate alati meeles pidama, et isiku üleviimisel võib see jääk valeks minna. Teil tuleb enne isiku ühelt ametikohalt teisele viimist kontrollida, mida näitab roheline rida enne üleviimise teostamist ning pärast üleviimise teostamist tuleb teil üle vaadata, kas jääk jäi samaks. Kui ei jäänud, siis tuleb jääk käsitsi õigeks muuta.


Image

TÖÖLUUS / PÕHJUSETA PUUDUMINE


Kui soovitakse lisada Töötaja kaardile põhjuseta puudumist, siis vastava liigi loomisel on mitu varianti ja koodi valikul võiks lähtuda järgnevatest asjaoludest:

ImagePalgaarvestuse mooduli kasutajatel on oluline teada, et puhkuse ja haiguslehe andmete sisestamisel on oluline sisestada korrektne maksmise kuupäev. Vaikimisi pakub Persona maksmise kuupäevaks puhkusele eelneva eelviimane tööpäeva. Kui on tehtud märge "Makstakse järgmise palgaga", siis pakub Persona maksmise kuupäevaks palgapäeva.
 • Lehel "Puhkusetasud" otsitakse kõik väljamaksmisele minevad puhkused välja puhkuse juurde sisestatud maksmise kuupäeva alusel.
 • Persona paneb lehel "Väljamaksed" väljamaksulehele vaid need puhkused, mille maksmise kuupäev kattub väljamakselehe kuupäevaga.Haigusleht ja haigushüvitis
Puhkused ja puhkusetasud


 • Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik - töötab ainult palgaarvestuse all lehel "Puhkusetasud", kui vajutada NUPULE "Arvuta". Kui teha puhkus nupu "Muuda" abil lahti ja vajutada lingile "Arvuta", siis ei arvuta Persona puhkusetasu töötajale soodsamalt vaid arvestab tasu välja selle järgi, milline arvestusviis parasjagu valitud on. Vaikimisi on taolisel juhul valitud alati see arvutusviis, mis on püsiandmetes vastavale puhkuse liigile ära määratud.


Säilita muutumatu tasu arvestab nii: Kuupalk/kuu tööpäevadega*puhkuse sisse jäävate tööpäevadegaMIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Persona annab järgmise teate: Puhkuse kuupäevad kattuvad osaliselt väljavõetud puhkuse kuupäevadega.
  Kontrollige, kas võib olla, et lehel "Puhkus" paneelil "Puhkusetaotlused" (asub lehe allosas) on sarnaste kuupäevade puhkusetaotlus.

 • Isik on Personas üle viidud uuele ametikohale tuleviku kuupäevaga aga nüüd Persona ei luba talle aasta lõppu puhkust sisestada - ütleb, et pole piisavalt puhkusepäevi ja lõpetab saadaoleva puhkuse perioodi ära üleviimise kuupäevaga.
  Probleem on tõenäoliselt selles, et see ametikoht on samuti loodud struktuuri tuleviku kuupäevaga. Ametikoht tuleks luua struktuuri vähemalt tänase kuupäevaga. Taolisel juhul sellist probleemi ei teki.

 • Puhkused kadunud?
  Kas võib olla, et te olete hiljuti sellel isikul ära kustutanud ametikoha (näiteks ekslikult tehtud üleviimine)? Persona kustutab ametikoha kustutamisel ära ka ametikohaga seotud puhkused.

 • Miks Persona pakub isikule saadaolevat puhkust topelt (topelt read, duplikaat read)?
  • (põhipuhkus) Veenduge, et teil ei oleks teenistustähtaja lahter täidetud vana teenistustähtajaga. Kui vana teenistustähtaeg on uute ametikohtade juurest eemaldatud, kuid siiski on saadaolevate puhkuste read topelt, siis võite eemaldada teenistustähtaja ka selle ametikoha juurest, kus see kunagi kehtis.
  • (õppepuhkus)Tuleks kontrollida ega isikul ei ole olnud erinevatel ametikohtadel erinevad profiilid? Kui need tegelikult ei pea olema erinevad, siis tuleks profiilid kõikidel ametikohtadel ühesuguseks panna. Profiili saab muuta lehel "Struktuur" ametikoha andmete juures, kuid enne tuleks aruande "Tööl olevad isikud" abil veenduda, et samal ametikohal ei oleks töötanud teisi isikuid. Oluline on teada, et kui te muudate ära profiili ametikohal, kus on erinevatel aegadel töötanud erinevad isikud, siis muutuvad kõikide sellel ametikohal kunagi töötanud isikute puhkused.

 • Persona ei näita töötajale isapuhkust sisestades isapuhkuse perioodi. Saadaolevate puhkuste paneelil näitab.
  Võite julgesti töötajale isapuhkuse selliselt sisestada. Seoses isapuhkust puudutavate seadusemuudatustega tehti isapuhkuse kuvamine ümber selliselt, et Persona saadaolevate puhkuste paneelil küll isapuhkuse perioode pakub, kuid isapuhkuse sisestamisel perioodi valida ei saa. Persona võtab puhatud isapuhkused ilusti saadaolevatest puhkustest maha.

 • Persona näitab saadaolevate puhkuste musta värvi ridu mitmekordselt (sama rida mitu korda). Miks?
  Palun kontrollige lehel "Töö" isiku hetkel kehtivat ametikohta ja varasemaid ametikohti. Kas võib olla, et mõne ametikoha juurde on sisestatud teenistustähtaeg, mis on ammu möödas? Kui ametikoha juurde on sisestatud teenistustähtaeg, mis on ammu möödas, siis tuleks teenistustähtaja lahtrist kuupäev ära kustutada ja ametikoha andmed salvestada. Selliselt tuleks toimetada kõikide ametikohtadega, kus on teenistustähtaeg, mis on ammu möödas.


 • Saadaolevate puhkuste paneelil on põhipuhkuse päevade arv aastas on liiga suur või liiga väike. Kuidas on võimalik muuta töötaja profiili, et Persona pakuks aasta kohta õiget saadaolevat puhkusepäevade arvu?
  Ametikoha profiili muudatuse saab teha lehel "Struktuur".
  • Kui antud ametikohaga ei ole olnud varasemalt teisi isikuid seotud, siis vajutage lehel "Struktuur" ametikoha nimetusel, nupul "Muuda", valige menüüst "Ametikoha profiil" sobilik profiil ja salvestage muudatused.
  • Kui selle ametikohaga on ka teisi töötajaid seotud (sh aastate eest sellel ametikohal töötanud inimesed), kelle puhul kehtiv profiil on õige, tuleks luua lehel "Struktuur" uus sobiva profiiliga ametikoht. Seejärel, kui töötajal on algusest peale pidanud olema teine profiil, siis saate vahetada töötaja Töö lehel tema ametikoha juures praeguse ametikoha uue loodud ametikohta vastu (vajutage lehel "Töö" nupule "Muuda" abil, vajutage ametikoha nimetuse juures lingile "Vali", märgistage ära see ametikoht, millel on sobilik profiil, vajutage nupule "Vali" ja nupule "Salvesta").
  • Kui profiil on muutunud mingist hetkest alates, tuleks teha ametikohalt üleviimine vastava kuupäeva seisuga.
  • Kas konkreetsel ametikohal on kunagi mõni töötaja töötanud või mitte saab teha kindlaks aruande "Tööl olevad isikud" abil, kui võtta aruanne perioodi kohta 01.01.1900-täna. Kui sama nimetusega ametikohti on osakonnas mitu, siis võib TÖR-i korraks välja lülitada ja lehel "Struktuur" ajutiselt muuta ametikoha nimetust (N: panna nimetusele punkt lõppu) ja seejärel võtta välja aruande tulemus. Seejärel võib lehel "Struktuur" ametikoha nimetuse tagasi muuta ja TÖR-i sisse lülitada.

 • Kui soovin lisada töötajatele iseteeninduses uueks puhkuse liigiks staažipäevad, siis kuidas seda tuleks teha?
  Kui teil on püsiandmetes vastav lisapuhkuse liik olemas (sh puudub märge "Peida iseteenindusest"), siis järgmise sammuna tuleks püsiandmete all lisada see lisapuhkuse õigus ka ametikoha profiilile (Seaded > Püsiandmed > Ametikoha profiilid > Muuda). Konkreetse profiili juures peaks olema märge nii põhipuhkuse kui ka lisapuhkuse ees.

 • Soovime töötajale enne lapse sündi lisada isapuhkuse ja isa vanemapuhkuse. Ilma lapse isikukoodi ja sisestuseta annab Persona veateate. Kuidas peaksime toimima, et saaksime puhkused sisestatud?
  Lapse andmed tuleb sisestada Personasse justkui laps oleks täna vähemalt 1 päevane, ehk vähemalt eilse sünnikuupäevaga ja näiteks nimega Väike Inimene. Nii saab Isapuhkus 30 liiki välja anda ja hiljem lapse andmed ära muuta, kui laps juba sündinud on. Lapse puhul ei ole isikukood nõutud väli, selle asemel tuleb ära täita sünnikuupäeva lahter.

 • Persona pakub töötajale 28 põhipuhkuse päeva asemel puhkuseks 23 päeva. Miks?
  Töötaja asus tööle aasta keskel, mistõttu tal ei ole õigust 28-le põhipuhkusepäevale.

 • Töötaja puhkused ja töökatkestused on kaduma läinud.
  Üks võimalus on, et te olete töötaja ametikoha ära kustutanud. Töötaja ametikoha kustutamisel kustuvad ära selle ametikohaga seotud puhkused ja töökatkestused, kinnipidamised, palgad, lisatasud ja töögraafiku kirjed.

 • Miks koormuse- ja ametikohamuudatuse järel tekib töötaja staažipuhkusele lisa rida ja nendel ridadel näidatavad numbrid ei ole korrektsed?
  Persona ei oska kuidagi proportsiooni arvutada neid puhkuseliike, mida te ise sisestate töötajale paneelile "Saadaolevad puhkused" (st Persona neid ei paku) ning mis seetõttu ilmuvad kaardile rohelistena. Seetõttu on hea käimasoleva ja tuleviku aastate rohelisi ridu igati vältida, kui see võimalik on. Kui jääki aga on siiski vaja paneelile "Saadaolevad puhkused" käsitsi lisada, siis nende puhkuste korral peate ise töösuhte ja/või koormuse muutmise korral jälgima, et saadaolevate puhkuste read jääksid korrektseks ( N: ühe rohelistest ridadest saab kustutada ja teise korrektseks muuta).

 • Näen, et paneelil "Saadaolevad puhkused" on isikul põhipuhkust saada. Kui hakkan puhkust talle lisama, siis annab Persona teate, et isikul ei ole kasutamiseks puhkusepäevi. Milles on asi?
  Palun kontrollige paneelil "sadaolevad puhkused" põhipuhkuse nimetust (N: Põhipuhkus 28) ja veenduge, et puhkuse lisamisel valite te sama nimetuse (N: Põhipuhkus 28 mitte Põhipuhkus 35).

 • Isikul on saada puudega lapse puhkust, kuid Persona ei luba seda välja anda. Milles asi?
  Kui töötaja on hiljuti ametikohta vahetanud, siis tuleks kontrollida, kas paneelil "Saadaolevad puhkused" on mõlema puudega lapse puhkuse rea juures kehtivuse kuupäev õige ja ühesugune. Kui on erinevad, siis muutke ära.

 • Miks osad puhkuserad on halli värvi taustaga?
  Halli värvi taustaga kuvatakse ülekuuvahetuse ulatuvad puhkused, mille Persona on ära tükeldanud. Loe lisaks.

 • Miks osade puhkuste eest on sinine 3 isikuga ikoon?
  Sinise ikooniga on kuvatud kollektiivpuhkused, mis on sisestatud "Puhkusetaotlused" asuva paneeli "Kollektiivpuhkus" kaudu. Loe lisaks.

 • Väljavõetud puhkused võetakse saadaolevatest puhkustest maha aegumise järjekorras (esimesena aeguvad esmajärjekorras).

 • Kui töötaja puhkus ulatub käesolevast aastast (N: 2024a) järgmisesse aastasse (N: 2025a), siis on oluline märgata, et tõenäoliselt on järgmisesse aastasse ulatuva puhkuseosa kasutamise ajaks (N: 2025a) eelmise aasta (N: 2023a) puhkus aegunud ja sealt (N: 2023a realt) ei saa neid päevi maha võtta.

Täiendavad kasutajatoe poolsed seadistusvõimalused:
 • Kui Persona kuvab mõnele isikule saadaolevaid lisapuhkuseid aastate tagusest ametikohal alustamise ajast alates kuni tänaseni ja tagant järele puhkuste sissekandmine või ridade ühe kaupa kustutamine ei ole mõistlik, siis on võimalik Perona seadistuste abil kuni teatud aastani kõikide isikute saadaolevad lisapuhkused ära peita. Kood: LisapuhkuseKuvamiseAasta
 • Persona võimaldab reguleerida mitu aastat etteulatuvalt saadaolevaid puhkuseid näidatakse. Kood: PuhkuseJaagiAastaid
 • Lisapuhkuse aegumist on võimalik seadistada. Seadistada saab, kas lisapuhkus aegub põhipuhkusega sarnaselt või aegub lisapuhkus tekke aastal. Kood: PuhkuseAegumiseAastaid
 • Lisapuhkuste arvestus proportsionaalselt tööle asumise aastal. Kood: OnLisapuhkusPropSeotud teemadTagasi / Personali sisukorda